Subscribe to this channel

You can subscribe to new audio episodes published on this channel. You can follow updates using the channel's RSS feed, or via other audio platforms you may already be using.

RSS Feed

You can use any RSS feed reader to follow updates, even your browser. We recommend using an application dedicated to listening podcasts for the best experience. iOS users can look at Overcast or Castro. Pocket Casts is also very popular and has both iOS and Android versions. Add the above link to the application to follow this podcast channel.

Spotify

This channel is available on Spotify. Follow the link above to view episodes on Spotify.

Signup to iono.fm

Sign up for a free iono.fm user account to start building your playlist of podcast channels. You'll be able to build a personalised RSS feed you can follow or listen with our web player.
10
JUN

Uthole ukuthi uwakwakho ube neshende - (Part 2 of 2)

Ngisanda kuthola ukuthi uwakwami ubengi – shendeza. Njengokuba nani ningazicabangela, kungikhungathe kanjani ukuthola lezondaba zokungethenbeki kwakhe, namanje angikasanguluki ekuthukeni. Angikamqondi okwamanje, futhi angikazi ngenze njani. ningangipha indlela?
09
JUN

Uthole ukuthi uwakwakho ube neshende - (Part 1 of 2)

Ngisanda kuthola ukuthi uwakwami ubene shende .Njengokuba nani ningazicabangela ,kungikhungathekise kanjani ukuthola lezondaba zokungethenbeki kwakhe ,namanje angikasanguluki ekuthukeni. Angikamqondi okwamanje ,futhi angikazi ngenze njani .Ningangipha indlela ?
09
JUN

Ukungqubuzana kukaBaba nondodakazi

Ngingakuletha kanjani ukuzwana phakathi kwe- teenager yethu nomnyeni wami? Njalo uma uyise emlanda esikoleni kuba ngukuthi uqala impi naye kumbe amnike inkulumo ende ukumtshela ukuthi wehluleka kangakanani ezifundweni zakhe.Bese undodakazi akhulume kimi ediniwe kumbe ekhala .Amabanga esikole asehlale eyinkinga kundodakazi wethu, futhi ngiyaqonda ukuthi simelwe ukwenza konke esingakwenza ukumgcina ekhaliphile emsebenzini wesikole. Kodwa okwamanje ubaba wakhe umenze azizwe engumuntu oyisehluleki. Ninganginika usizo?
07
JUN

Ukubhekana nentsha engamavila

Ngingawagqugquzela kanjani ama teenager ami amabili angamavila?Awakwazi nokungisiza ngomsebenzi wasendlini, futhi bayaziba kuze kube ngumzuzu wokugcina kuyila enza umsebenzi wawo wesikole. Njengomzali ongayedwana angibi nawo amandla okubafaka ngempoqo emsebenzini.Ikhona yini indlela yokunqamula lenqubo kubona?
07
JUN

Okumele ukucabange phambi kokuqhelelana

Ningakukhuthaza ukuqhelelana emshadweni ozizwa usufike kwangqingetshe? Iminyaka eminingi umshado wethu ubhekene nesifo esiqhubekayo sokulimala ekujuleni.Ngaphansi kwalesisimo, ngizibuza engabe kungcono yini ukuqhelelana okwesikhashana. Ngakolunye uhlangothi ngikhathazeke ngezingane zethu. Nicabanga senze njani?
03
JUN

Ingane ehlale iqaphile kweqe

Ngakube simelwe ukukhathazeka ngengane esabayo ukuthatha ama risk kweqe? Umnyeni wami ucabanga simelwe ukuqinisa isandla impela -iphoqwe ukubhekana nesimo sokwesaba kwayo.Mina nginomuzwa imelwe ukunikwa ithuba ize ibe nokuzethemba ngokwayo. Nibona ndlelani ?
02
JUN

Ingane enovalo ngokuba yodwa

Singabhekana kanjani nomuzwa wovalo olukhulu kwindodana yethu eno 8 weminyaka ukusala yodwa? Ilala ekamerweni elilodwa nodadewabo ngoba yesaba ukulala yodwa .Ngeke umthole edlala yedwa ekamerweni lakhe ngaphandle uma kunomuntu khona .Esikhathini esiphambilini wake wazama ukuba yedwa ,wayevevezela [ejuluka ehefuzela ] .Uhlakaniphe kakhulu ,wenza kahle esikoleni impela ,udlala nekeyboard namadrum nezemidlalo ,futhi unabangani abaningi .Akakaze abhekana nokuthuthumela okwamehlela thizeni futhi mina nonkosikazi wami sinobudlelwane obuhle .Kwenzekani ingempela?
01
JUN

Ukufundisa izingane ngokuzidela

Ngakube kumele ngizifundise izingane zami ngobumqoka bokuzidela? Asizwa kakhulu ngakho ebandleni kulezinsuku ,bese kuthi isikompilo labantu basemhlabeni alikugqizi qakala sanhlobo.Kodwa anginaso isiqinisekiso ukuthi izingane zethu zizoqonda ukuthi kusho ukuthini ukulandela uJesu uma silahla lengxenye yobizo lomfundi kaJesu.
31
MAY

Ukuhlonipha i-teenager yakho

Ngingalinika kanjani iteenager lami inhlonipho elifanele? Ngingavuma ukuthi siyangqulana ngamakhanda kaningi –uluhlobo oludinga ukuqondiswa nokuholwa okuningi,okuphetha ngokuthi kungabi kuhle endlini .Kodwa angikholwa ngukuthi kukhona engikwenzile okumehlisa isithunzi njengomuntu. Kuchaza ukuthini ukuthi “umzali ahloniphe ingane?” ngakube ngingavese ngimdedele enze ngendlela yakhe –ngilokothe?
30
MAY

I-teen ifuna ukusiza umama abe nokuqonda ngezinguquko ebudlelwaneni babo

Uguquko usuka ebunganeni uya ekubeni yi-teenager wuguquko olukhulu empilweni, futhi ama-teen amaningi kanye nabazali bangakufakazela lokho. Kunezinguquko zomzimba nezomqondo ezenzekayo kulesigaba,
futhi kuyasiza ukuqonda lamaphuzu zisasuka nje ukuze ungazitholi usuhilelekile ungazelele. Nakhu la khona abazali nama-teens abangasebenzisana khona ukudala umoya wokuhloniphana, futhi bagcine ubudlelwane obuhle, kungakhathalekile isimo sithini ngezinguquko nakanjani ezizogcina zenzekile.

549 episodes

« Back 1—12 More »