Subscribe to this channel

You can subscribe to new audio episodes published on this channel. You can follow updates using the channel's RSS feed, or via other audio platforms you may already be using.

RSS Feed

You can use any RSS feed reader to follow updates, even your browser. We recommend using an application dedicated to listening podcasts for the best experience. iOS users can look at Overcast or Castro. Pocket Casts is also very popular and has both iOS and Android versions. Add the above link to the application to follow this podcast channel.

Spotify

This channel is available on Spotify. Follow the link above to view episodes on Spotify.

Signup to iono.fm

Sign up for a free iono.fm user account to start building your playlist of podcast channels. You'll be able to build a personalised RSS feed you can follow or listen with our web player.
29
DEC
2020

UBhekana Kanjani Nokuqhelelana Emshadweni II

Ohlelweni lwethu ezomndeni olwedlule saqala inkulumo ngokuthi ubhekana kanjani nokuqhelelana emshadweni futhi sabuka ukuthi: ukuqinisekisa ukuthi yiyona ndlela efanele ngalesosikhathi,ukuba nohlelo nokuqinisekisa uyazazisa izingane ngokokuhambisana neminyaka yazo. Sifuna namhlanje ukukhuluma ngokuthi uzinakekela kanjani izingane ngokwemizwa yenhliziyo yazo esikhathini sokuqhelelana kanjalo nokuthi zinyathelo zini okumele uzithathe nisaqhelelene.
29
DEC
2020

UBhekana kanjani nokuqhelelana emshadweni I

Baningi abashadile abaxakekile ebudlelwaneni babo, okugcina kubiza ukuthi ukuqhelelana noma isehlukaniso sibe yisiphetho, ukuqeda iminjunju. La ohlelweni ezomndeni sizokhuluma ngesihloko esinzima sokuthi kubhekwana kanjani nokuqhelelana emshadweni, lesihloko simahlandla mabili.
27
DEC
2020

Ukuhuhwa ngubulili-bunye kunye nobuqobo bengasese II

Ohlelweni lwethu ezomndeni oluphambilini besithula isihloko sokuhuhwa ngubulili-bunye futhi sisiza umlaleli wethu ukuba aqonde ukuthi imizwa ayiqondile ukuveza ubuqobo bomuntu nokuthi nabo ubuqobo siqu ngokwamagama ananyekwa kubo ngabantu akumele amiswe kalula nje emphakathini jikelele.
22
DEC
2020

-DELETED- Ukuzilungiselela Ikhaya Eligengqezayo

Uthi bewazi ukuthi kulabo abaneminyaka eko-65 nengaphezulu,izehlukaniso kubo zenyukile kusuka ngo-1990, izizathu zencike kakhulu ekugungquzeni ngabodwa emakhaya. Abazali ngaphakathi ezinhlizyweni bakhetha ukuba ndawonye kuze kube izingane ziyozisebenzela emva kwalokho bese beqala babone ukuthi umshado wabo usengxakini bagcine bephuma kuwo.
22
DEC
2020

Ukuzilungiselela Ikhaya Eligengqezayo

Uthi bewazi ukuthi kulabo abaneminyaka eko 65 nengaphezulu, izehlukaniso kubo zenyukile kusuka ngo-1990, izizathu zencike kakhulu ekugungquzeni ngabodwa emakhaya. Abazali ngaphakathi ezinhlizyweni bakhetha ukuba ndawonye kuze kube izingane ziyozisebenzela emva kwalokho bese beqala babone ukuthi umshado wabo usengxakini bagcine bephuma kuwo.
17
DEC
2020

Ukugudluza Ingcindezi Yokuqeqesha ingane isigcozi

Uma ungumzali wengane esisesikoleni uthi mawubuka emumva isazichamela ebusuku uthi huh! ekukhumbuleni lezonsuku usayifundisa isigcozi kanti uma kungukuthi eyakho njengamanje ikulesosigaba, usibuka njengentaba engenakunyukeka. Phela soze wabona ingane esifunda isikole igqoke amanabukeni ngoba yonke ingane isuke seyifundile ukuziyela endlini encane.
16
DEC
2020

Imicabango Ngomama Abasebenzayo

Kulezinsuku ,siphezulu isibalo somama abasebenzayo ,ngu 44% wenani lwemisebenzi ebanjwe ngabesifazane emsebenzini.Labesifazane kusenokwenzeka bangabi ngomama bonke kodwa iningi labo bayibo, futhi abalwela isifazane sebelwe kakhulu ukukhulisa lelo phesenti. Kunzima ukuba ngumama osebenzayo uphinde unakekele ikhaya, nanxa abanye bazoma ekutheni nakho ukuba ngumama ohleli ekhaya kunzima isibili. Manje simi kuphi ngalesihloko siyi-Focus On The Family?
15
DEC
2020

Ukugwema Ukuqondisa ingane kuze kweqe

Uma sekuziwa ekuqondiseni izgwegwe ingane kumele abazali baqonde ngokucacile, izindlela ezifanele nezinhloso zokuqondisa ingane.Ukuqondisa ingane kuwukuyifundisa, yingakho ukuqina kwesandla kweqe kungenazithelo, nanxa kungalula futhi ukuwela kunoxhaka lakhona ingane ingafuni ngabomu ukulalela.

445 episodes

« Back 13—24 More »