Izwi Elifresh

Ubani ongathi usuku nosuku alunazehlo ezishonisa phansi umphefumulo wakhe, zimshiye edidekile?

Kulesosimo kanye angikutshele ukuth sikulethele iZwi lomphefumulo eliyimzuzu emithathu Vo!
Eliza kuwe Li-Fresh ukubhekana nezehlo zosuku ngalunye.

Uma uzifuna njalo lezinkulumo ezimfushane ungajoyina iqoqo ngokungena kule Link elandelayo.
Daily Zulu South Africa Christianity · Self-Improvement
219 Episodes
1 – 20

Umhlaba Ophumile Ezandleni

Isaya 40:22-25 Nguye ohleli esiyengelezini somhlaba ,abahleli kuwo banjengezintethe ,nowaneneka izulu njengendwangu ,alelule njengentende ukuba kuhlalwe kulo ,nowenza izikhulu ukuba zibe yinto engelutho nabahluleli ukuba babe yize . Yebo benele ukutshalwa nje ,yebo banele ukuhlwanyelwa nje ,yebo isiqu sanele ukugxila mhlabathini,abesephephetha kubo babune ,isivunguvungu sibasuse njengamabibi .”Niyakungifanisa nobani ukuba ngifanane…
30 Nov 9PM 3 min

Izinja Ezikhonkothayo

1 KwabaseKhorinte 2:1-5 Nami, bazalwane, ekufikeni kwami kini angifikanga ngobungcweti bokukhuluma nobokuhlakanipha, ngimemezele kini ubufakazi bukaNkulunkulu. Ngokuba nganquma ukuthi angiyikwazi okunye phakathi kwenu, kuphela uJesu Kristu, lowo obethelwe esiphambanweni. Mina ngangikini ngobuthakathaka, nangokwesaba, nangokuthuthumela okukhulu; nokukhuluma kwami nokushumayela kwami akubanga ngamazwi okuhlakanipha ahungayo, kepha kwaba ngesibonakaliso sikaMoya nesamandla
29 Nov 9PM 3 min

Abangani Abenjangalaba

NgokukaLukha 5:17-20 Kwathi ngolunye lwalezo zinsuku yena esafundisa, kwakuhlezi khona abaFarisi nabafundisi bomthetho ababephuma emizini yonke yaseGalile neJudiya neJerusalema. Namandla eNkosi ayekuye ukuba aphulukise. Bheka-ke, nanko amadoda ethwele ohlakeni umuntu ofe uhlangothi, efuna ukumngenisa nokumbeka phambi kwakhe. Engafumani ukuthi angamngenisa kanjani ngenxa yesixuku akhwela phezu kwendlu, amehlisa ophahleni kanye nohlaka…
28 Nov 9PM 2 min

Ukwenqaba Ukuba Ngojwayelekile

NgokukaJohane 1:12,13 Kepha bonke abamamukelayo wabapha amandla okuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu, labo abakholwa egameni lakhe, abangazalwanga ngagazi, nantando yenyama, nantando yendoda, kodwa bazalwa nguNkulunkulu.
27 Nov 9PM 3 min

Ukwembuleka Kweqiniso

NgokukaJohane 14:8-11 UFiliphu wathi kuye: “Nkosi, sikhombise uYihlo, kusanele.” UJesu wathi kuye: “Isikhathi esingaka nginani, awukangazi, Filiphu, na? Ongibonile mina ubonile uBaba; usho kanjani ukuthi: ‘Sikhombise uYihlo,’ na? Awukholwa ukuthi ngikuBaba, oBaba ukimi, na? Amazwi engiwakhulumayo mina kini angiwakhulumi ngokwami; kepha uBaba ohlezi kimi wenza imisebenzi yakhe. Kholwani yimi ukuthi…
26 Nov 9PM 2 min

Izinsuku Ezinde, Iminyaka Emfushane

KwabaseRoma 13:10,11 Uthando alwenzi okubi kumakhelwane; ngakho-ke uthando lungukugcwaliseka komthetho. Yenzani lokhu, njengokuba nazi isikhathi ukuthi sekuyihora lokuba nivuke ebuthongweni; ngokuba manje insindiso isisondele kithi kunaleso sikhathi esaqala ukukholwa ngaso.
23 Nov 9PM 3 min

Ukukhohliseka Kalula

KwabaseFesu 6:17 kukho konke nithathe isihlangu sokukholwa eniyakuba namandla okucima ngaso yonke imicibisholo evuthayo yomubi
22 Nov 9PM 3 min

Ukubhekana Ngqo Nokugxekwa

Izaga 15:31,32 Indlebe elalela ukusola kokuphila iyakuhlala phakathi kwabahlakaniphileyo.Onqaba ukulaywa udelela umphefumulo wakhe kepha olalela ukusolwa uzuza ingqondo .
19 Nov 9PM 3 min

Ukubhekana Ngqo Nokugxekwa

Izaga 15:31,32 Indlebe elalela ukusola kokuphila iyakuhlala phakathi kwabahlakaniphileyo.Onqaba ukulaywa udelela umphefumulo wakhe kepha olalela ukusolwa uzuza ingqondo .
19 Nov 9PM 3 min

Changing Values

1 EkaJohane 2:15-17 Ningathandi izwe nezinto ezisezweni. Uma umuntu ethanda izwe, uthando lukaYise alukho kuye, ngokuba konke okusezweni, inkanuko yenyama, nenkanuko yamehlo, nokuzigabisa ngalokhu kuphila, akuveli kuYise, kodwa kuvela ezweni. Izwe liyadlula kanye nenkanuko yalo; kepha owenza intando kaNkulunkulu uhlala kuze kube phakade.
16 Nov 9PM 2 min

Ukubhekana Ngqo Nokugxekwa

Izaga 15:31,32 - Indlebe elalela ukusola kokuphila iyakuhlala phakathi kwabahlakaniphileyo.Onqaba ukulaywa udelela umphefumulo wakhe kepha olalela ukusolwa uzuza ingqondo .
16 Nov 1AM 3 min

Izinto Eziphula Inhliziyo Yakho

1 EkaPhethru 5:10 Kepha uNkulunkulu womusa wonke owanibizela enkazimulweni yakhe yaphakade ngoKristu, senihluphekile isikhashana, yena uqobo uyakuniphelelisa, aniqinise, aninike amandla, anisekele.
15 Nov 9PM 2 min

Ngubani UNkulunkulu Oyomenza Aqine ?

2 Izikronike 16:9 Ngokuba amehlo kaJehova aqalaza emhlabeni wonke ukuba abe namandla kwabanhliziyo yabo iphelele kuye; wenze ngobuwula kule nto, ngokuba kusukela manje uyakuba nokulwa njalo.”
14 Nov 9PM 3 min

Labo Abakuphatha Kabi

Izaga 12:16 Ukukhathazeka kwesiwula kuyaziwa ngosuku kepha oqondileyo uyasibekela ihlazo .
13 Nov 9PM 3 min

Emva Kokuphila

NgokukaJohane 14:1-3 “Inhliziyo yenu mayingakhathazeki. Kholwani nguNkulunkulu, nikholwe nayimi. Ekhaya likaBaba kukhona izindlu eziningi; uma bekungenjalo, bengiyakunitshela ukuthi ngiya ukunilungisela indawo. Nanxa ngiya nginilungisela indawo, ngobuye ngize, nginibuyisele kimi ukuba lapho ngikhona nibe khona nani.
12 Nov 9PM 3 min

Ukujikijela Amatshe

NgokukaJohane 10:30,31 Mina noBaba simunye.” AbaJuda base bebuye bethatha amatshe ukuba bamkhande. UJesu wabaphendula wathi: “Nginitshengise imisebenzi eminingi emihle evela kuBaba; yimuphi umsebenzi kulena eningikhandela wona na?”
9 Nov 9PM 2 min

Ngeke Walahleka

NgokukaJohane 10:29 UBaba onginikileyo mkhulu kunabo bonke; akakho ongazihlwitha esandleni sikaBaba.
8 Nov 9PM 3 min

Ukuphumula Okunokuthula

Uma abantu beshona abanye abantu baye bathi ‘useye endaweni engcono’ kumbe bathi ‘alale ngokuthula’.Nakuba lezozisho zingasenza sizizwe singcono, kodwa akukho mehluko eziwenzayo koseshonile .
7 Nov 9PM 3 min
1 – 20