Uhambo Lolwimi

RHODES MUSIC RADIO  |  Podcast , ±12 min episodes every 4 weeks  | 
Uhambo Lolwimi is the first collaboration between the School of Journalism and Media Studies and the Department of African at Rhodes University, Makhanda, South Africa. It is also the School’s first isiXhosa podcast where storytellers have the opportunity to produce content in their home language. This podcast looks into the intricacies of place, being, and belonging through the lens of language.

Subscribe to this channel

You can subscribe to new audio episodes published on this channel. You can follow updates using the channel's RSS feed, or via other audio platforms you may already be using.

RSS Feed

You can use any RSS feed reader to follow updates, even your browser. We recommend using an application dedicated to listening podcasts for the best experience. iOS users can look at Overcast or Castro. Pocket Casts is also very popular and has both iOS and Android versions. Add the above link to the application to follow this podcast channel.

Pocket Casts

This channel is available for listening in the Pocket Casts web player, or via the iOS and Android Pocket Casts applications. Follow the above link to listen on Pocket Casts.

Signup to iono.fm

Sign up for a free iono.fm user account to start building your playlist of podcast channels. You'll be able to build a personalised RSS feed you can follow or listen with our web player.
26
OCT
2022

Amabali malunga neelwimi ezininzi kunye noguqulo

Kwisiqendu sanamhlanje siniphathele amabali aveliswa ngabafundi beJMS2, uMigcobo Majali, Valentine Ntusi kunye noAbongile Boyce. Umamkeli wethu uLihle Smith usibalisela ngamabali wabafundi beJMS abenze udliwanondlebe nabahlobo babo kunye nabafundi abahlala kwiDyunivesithi yaseRhodes, malunga nentetho yeelwimi ezininzi nokubaluleka kokuguqulelwa kolwimi.
11
OCT
2022

Ulwimi lusazisi loluntu nenckubeko

As usual we bring you new stories that focus on the journey of language and how that is connected with identity and being part of society. Today’s episode consists of audio talks produced by the JMS2 podcasting class, where they narrate their personal experiences and observations of their journey of language. Our host… presents the different contexts of these experiences, so that we understand the stories of Nomajola Ntshanga, Tumiso Maseng and Siqhamo Jama.

Njengesiqhelo siniphathele amabali amatsha agxile kuhambo lolwimi kunye nendlela oko kuqhagamshelene ngayo ngokuzichonga kunye noluntu. Isiqendu sanamhlanje siquka iintetho eziveliswe yiklasi ye-JMS2 podcasting, apho babalisa amava abo, kunye noqwalaselo lohambo lwabo lolwimi. Umamkeli wethu… ubonisa iimeko ezahlukeneyo kula mava wabablisi, ukuze siwaqondisisee amabali kaNomajola Ntshanga, uTumiso Maseng noSiqhamo Jama.
02
SEP
2022

Ulwimi Kwizifundo noLuntu

Kusasazo lwanamhlanje siniphathele uZandile Jilana oyakuba ngusihlalo wethu. Uzosichazela ngebali likaSiphokazi Bam oye wabuza abahlobo bakhe kunye nezalamane ngamabali abanika umdla, kwaye abanokusibalisela ngawo waphinda wababuza ngepodcast abanomdla wokuyisebenzisa ekubaliseni lamabali kuyo. Siphinde sive amabali wabafundi bebalisa ngolwimi kwiziko lemfundo ephakamileyo.
12
JUL
2022

Yintoni Ulwimi Kuwe?

Kwi jelo lanamhlanje, usihlalo wethu uKamvalethu usichazela ngamabali awenziwe nguThapelo noMthunzi. Siva kwiMvumi yaseMakhanda noMbhali abasuka kwisikolo sosasazo nobuntatheli eRhodes Yunivesithi. Siphinde sivale ngesiqhelo ngombuzo othi “Yintoni Ulwimi Kuwe?”
27
MAY
2022

Ibali Ngolwimi Lwam

Kusasazo lwanamhlanje, usihlalo wethu uSiliziwe Mahambehlala usichazela ngamabali kaLona Matuntuta, uAsonwabise noKamvalethu, bona ababalise ngamava ababa nawo ngolwimi baze banemibuzo ngobunzulu bokuzazi wena siqu, ikhaya lakho, nabantu abakujikelezileyo.
11
MAY
2022

uMzantsi oLwimi Mninzi

Kule nxalenye yosasazo, uKealeboga Aiseng osebenza kwi-journalism department, uza kukhe akhuphe amabini okanye amathathu. UKealeboga uchaza ulwazi analo ngokuthethwa kweelwimi ezahlukahlukeneyo eMzantsi Afrika nendlela ezi lwimi ezazisetyenziswa ngayo ukuze zahlule abantu, kodwa ngoku zibenza bamanyane zahluke zinjalo. Emva koko kuza kuthetha ootitshala baseYunivesithi nabasebenzi bezikolo ekuthethwa ezi lwimi kuzo, nabesikolo seentatheli. Bonke baza kuchaza izinto abanomdla wokuba kuthethwe ngazo kolu sasazo. Okokugqibela, abahlali baseMakhanda nabafundi baseRhodes, baza kuchaza ukuba ulwimi luthetha ntoni kubo.

6 episodes