Subscribe to this channel

You can subscribe to new audio episodes published on this channel. You can follow updates using the channel's RSS feed, or via other audio platforms you may already be using.

RSS Feed

You can use any RSS feed reader to follow updates, even your browser. We recommend using an application dedicated to listening podcasts for the best experience. iOS users can look at Overcast or Castro. Pocket Casts is also very popular and has both iOS and Android versions. Add the above link to the application to follow this podcast channel.

Signup to iono.fm

Sign up for a free iono.fm user account to start building your playlist of podcast channels. You'll be able to build a personalised RSS feed you can follow or listen with our web player.
18
MAR
2021

Izwi likaKamuzu

Ngezansi kwamagquma aseMpumalanga ambozwe utshani obuluhlaza kwakukhona ipulazi.
Emadlelweni aleli pulazi, ihhashi elinguKamuzu, lalizidlela buthule.
18
MAR
2021

Ilizwi likaKamuzu

Ezantsi kweenduli zaseMpumalanga ezambathiswe yingca eluhlaza kwakukho ifama.
Kwidlelo elalikule fama, ihashe uKamuzu lalisoloko lizityela khona ingca ngokuzolileyo.
18
MAR
2021

Kamuzu’s voice

At the foot of the green hills of Mpumalanga there was a farm. In a fi eld on this farm, Kamuzu the horse always grazed quietly.
18
MAR
2021

Ibhubesi nenkawu

Ngelinye ilanga uMkhulu wayefuna ukusifundisa isifundo esithile mayelana
nokwethembana nokubonga, ngakho wasixoxela indaba yebhubesi
nenkawu …
18
MAR
2021

Ingonyama kunye nenkawu

Ngenye imini uTatomkhulu wayefuna ukusifundisa isifundo sokuthembeka
nokuba nombulelo, ngoko ke wasibalisela ibali lengonyama nenkawu …
18
MAR
2021

The lion and the monkey

One day Grandpa wanted to teach us a lesson about trust and gratitude, so he told us a story about the lion and the monkey …
18
MAR
2021

UKuyini

Lalina, liyidliva ngempela, kanti u-Amina wayesecikekile ngalokhu, futhi
enesizungu.
18
MAR
2021

Yin’a le

Kwakusina, idyudyuza nyhani, kwaye u-Amina yena wayekruqukile kwaye
enesithukuthezi.
18
MAR
2021

Whatzit

It was raining, really bucketing down, and Amina was fed up and lonely.

36 episodes

« Back 1—12 More »