City Press Nal'ibali: Listen to stories

Nal'ibali: Listen to stories

Read the stories as you listen - a project in partnership with Nal'ibali
Once-off English South Africa Kids & Family · Books
36 Episodes
1 – 20

Izwi likaKamuzu

Ngezansi kwamagquma aseMpumalanga ambozwe utshani obuluhlaza kwakukhona ipulazi. Emadlelweni aleli pulazi, ihhashi elinguKamuzu, lalizidlela buthule.
18 Mar 2021 9 min

Ilizwi likaKamuzu

Ezantsi kweenduli zaseMpumalanga ezambathiswe yingca eluhlaza kwakukho ifama. Kwidlelo elalikule fama, ihashe uKamuzu lalisoloko lizityela khona ingca ngokuzolileyo.
18 Mar 2021 10 min

Kamuzu’s voice

At the foot of the green hills of Mpumalanga there was a farm. In a fi eld on this farm, Kamuzu the horse always grazed quietly.
18 Mar 2021 9 min

Ibhubesi nenkawu

Ngelinye ilanga uMkhulu wayefuna ukusifundisa isifundo esithile mayelana nokwethembana nokubonga, ngakho wasixoxela indaba yebhubesi nenkawu …
18 Mar 2021 7 min

Ingonyama kunye nenkawu

Ngenye imini uTatomkhulu wayefuna ukusifundisa isifundo sokuthembeka nokuba nombulelo, ngoko ke wasibalisela ibali lengonyama nenkawu …
18 Mar 2021 9 min

The lion and the monkey

One day Grandpa wanted to teach us a lesson about trust and gratitude, so he told us a story about the lion and the monkey …
18 Mar 2021 7 min

Konke kwaqala ngenjana

“Ibali, ibali, khawuncede kaloku Gogo usibalisele ibali,” wacenga watsho uNeo.
18 Mar 2021 9 min

It started with a puppy

“Let me tell you the story of how you became friends. Did you know that it all started with a puppy?”
18 Mar 2021 7 min

UKuyini

Lalina, liyidliva ngempela, kanti u-Amina wayesecikekile ngalokhu, futhi enesizungu.
18 Mar 2021 7 min

Yin’a le

Kwakusina, idyudyuza nyhani, kwaye u-Amina yena wayekruqukile kwaye enesithukuthezi.
18 Mar 2021 9 min

Whatzit

It was raining, really bucketing down, and Amina was fed up and lonely.
18 Mar 2021 7 min

Isiwula esinguThukile

Kwasukasukela, kwakukhona umfana ogama lakhe linguThukile owayehlala nomama wakhe endlini encane.
18 Mar 2021 7 min

Silly Thukile

Once upon a time a young man named Thukile lived with his mother in a tiny house.
18 Mar 2021 8 min

Umthungi owayelilolo

UDell, umthungi weempahla wayehlala kwidolophana encinane ekufutshane nolwandle.
18 Mar 2021 8 min

UThembela udlala emoyeni

“Hhayi, Thembela!” kumemeza uMama. “Kunomoya omkhulu, akufanele ukuba ube phandle. Ngena endlini, uzongenwa umkhuhlane.”
15 Mar 2021 7 min

UThembela emoyeni

“Heyi, Thembela!” wakhwaza uMama. “Kuvuthuza umoya ombi phandle. Ngena endlwini okanye uza kungenwa yingqele.”
15 Mar 2021 9 min

Thembela in the wind

“Haai, Thembela!” calls Mama. “It’s too windy to be outside. Come in or you’ll catch a cold.”
15 Mar 2021 8 min
1 – 20