REETSA: MOTSEPE O BAYA SETLHAKO FATSHE GO DITAUTONA TSA CAF

--:--
LAMATLHATSO, 15 Mopitlwe 2021, e ntse letsatsi la ntlha la tautona e ncha ya CAF, Patrice Motsepe, go tsosolosa mokgatlho mogolo wa kgwele ya dinao ya Africa go retibatsa maikutlo.
Ga ane a fana ka puo le di tautona tsa di confederation tse some a matlhano pedi (52) ba ba thologetseng go kopano ya CAF ko Rabat, Morocco ka Labotlhano. Mme teng foo, Motsepe o kgwile ka tlhaa a sa kgale mathe ganong ka bogale a ba bolella gore tsamaiso ya CAF e tlile go fetoga.
Ijele ka tsebe ga a ne a fana ka puisano ya gagwe kwa Morocco.
15 Mar 2021 Setswana South Africa Soccer

Other recent episodes

REETSA BORANOLODI BO TLHWATLHWA: GO TLILE GO NKGA GO SA BOLA!

Ke lekgetho la ntlha mo historing e diragala ntlha e ntseng jaana, e bile e ka nna lekgetho la bofelelo mo isagweng ya rona. Reetsa ga re leba leba mojago wa Mamelodi Sundowns le wa AmaZulu ga ba sianela go fitlha ko lefatsheng la Kanana ele bantlha.
2 May 2021 10 min

REETSA: LEANO LE KA THUSANG SAFA MO MAIDING A MOKATISI WA BAFANA

Nako dingwe monna o tshwanela ke go dira dilo tse seng maleba gore fela ba lapa gagwe ba seke ba robala ka tlala. Ke seo rona jaaka Ma-Afrika Borwa re eletsang go se dira jaaka Safa e goga dinao go bona mokatisi wa Bafana Bafana. Ke setlhopha sa naga, mme…
25 Apr 2021 8 min