از تاریخ می‌توان آموخت؟

--:--
آیا گذشته چراغ راه آینده است؟ تا چه اندازه از تاریخ می‌توان آموخت؟
11 Nov 2023 Urdu United Kingdom Society & Culture

Other recent episodes