Ndi ngani vhunyunyu vhu tshi lila u mona na nḓevhe dzashu

--:--
Nal'ibali audio stories in Tshivenda
6 Apr 2016 Tshivenda South Africa Kids & Family

Other recent episodes

Khuhu tswuku

Nal'ibali audio stories in Tshivenda
18 Sep 2017 4 min