SPORTS-TALK: TINKLER OKA FA TLASE GA TWEBETWEBE YA MATHATA

--:--
KE fela sebaka sa metshameko a mmalwa pele ga mokatisi wa Maritzburg United Eric Tinkler a iphitlhela asena tiro.

Modulasetulo wa setlhopha se, Farook Kadodia, mo nakong esa fedising pele aka rema ka selepe.

Maritzburg e tsamaile metshameko a ballwang go e lesome ba sa bone phenyo, mme se sona se ka tsenya ketsaetsego mo go Kadodia o supileng ga sa itumela lekgethong leo SunSport ntse e bua le ena
4 Nov 2020 Setswana South Africa Soccer

Other recent episodes

REETSA BORANOLODI BO TLHWATLHWA: GO TLILE GO NKGA GO SA BOLA!

Ke lekgetho la ntlha mo historing e diragala ntlha e ntseng jaana, e bile e ka nna lekgetho la bofelelo mo isagweng ya rona. Reetsa ga re leba leba mojago wa Mamelodi Sundowns le wa AmaZulu ga ba sianela go fitlha ko lefatsheng la Kanana ele bantlha.
2 May 2021 10 min

REETSA: LEANO LE KA THUSANG SAFA MO MAIDING A MOKATISI WA BAFANA

Nako dingwe monna o tshwanela ke go dira dilo tse seng maleba gore fela ba lapa gagwe ba seke ba robala ka tlala. Ke seo rona jaaka Ma-Afrika Borwa re eletsang go se dira jaaka Safa e goga dinao go bona mokatisi wa Bafana Bafana. Ke setlhopha sa naga, mme…
25 Apr 2021 8 min