SPORTSTALK: RE GAGOLANA KA MENO LE MOKATISI WA TTM JOEL MASUTHA

--:--
GO thunya lorole mo puisanong ya rona le mokatisi mogolo wa Tshakhuma FC, Joel Masutha, ga a atologa goya pele ka mathata a tsamayang a kopana le one kwa setlhopheng sa TTM, ebile o re alela phate gore ke maano afeng a batlang go a tsenya tirisong.
Reetsa ka ga Masutha a tlhalosa gape ka moo tiro ya gagwe eseng ka fa tlase ga mathata. Kgatello e teng fela are tsotlhe di tlile go siama.
20 Jan 2021 Setswana South Africa Soccer

Other recent episodes

REETSA BORANOLODI BO TLHWATLHWA: GO TLILE GO NKGA GO SA BOLA!

Ke lekgetho la ntlha mo historing e diragala ntlha e ntseng jaana, e bile e ka nna lekgetho la bofelelo mo isagweng ya rona. Reetsa ga re leba leba mojago wa Mamelodi Sundowns le wa AmaZulu ga ba sianela go fitlha ko lefatsheng la Kanana ele bantlha.
2 May 2021 10 min

REETSA: LEANO LE KA THUSANG SAFA MO MAIDING A MOKATISI WA BAFANA

Nako dingwe monna o tshwanela ke go dira dilo tse seng maleba gore fela ba lapa gagwe ba seke ba robala ka tlala. Ke seo rona jaaka Ma-Afrika Borwa re eletsang go se dira jaaka Safa e goga dinao go bona mokatisi wa Bafana Bafana. Ke setlhopha sa naga, mme…
25 Apr 2021 8 min