Subscribe to this channel

You can subscribe to new audio episodes published on this channel. You can follow updates using the channel's RSS feed, or via other audio platforms you may already be using.

RSS Feed

You can use any RSS feed reader to follow updates, even your browser. We recommend using an application dedicated to listening podcasts for the best experience. iOS users can look at Overcast or Castro. Pocket Casts is also very popular and has both iOS and Android versions. Add the above link to the application to follow this podcast channel.

Spotify

This channel is available on Spotify. Follow the link above to view episodes on Spotify.

Signup to iono.fm

Sign up for a free iono.fm user account to start building your playlist of podcast channels. You'll be able to build a personalised RSS feed you can follow or listen with our web player.
25
NOV

Izimpawu Zokukinatelwa Ngama-video Nama-computer Game

Imvamisa umkinatelwa umanqika ekuvumeni inkinga yakhe, futhi uze abe namagamana uma ezwa igama ‘umkinatelwa’. Manje ungacabanga ukuthi ngikhuluma ngomkinatelwa zidakamizwa kumbe uphuzo, kodwa namhlanje ngikhuluma ngokinatelo olubamba abantu bengazelele, lolo ngolwe midlalo ye-computer nama-cellphone.
24
NOV

Ingane Ekhetha Ukudla

Uke uzizwe usho lamagama: “Awukwazi nje ukuyodlala ungadlile, yidla kuqala bese uyodlala” kumbe: “kungani uvese wakhetha inyama yodwa okunye wakushiya?” kumbe uthi “ake ukhohlwe ama-chips kancane” .Nebala amagama lawo owaziyo njengomzali ikakhulukazi uma kungukuthi ingane yakho iyakukhetha ukudla. Singagcina siphatheka kabi njengabazali uma izingane zethu zinganasikhathi sokudla, kokunye sigcine singqubuzana nesishade nabo ngokuhlukana kwemibono.
23
NOV

Usizo koGogo Abakhulisa Abazukulu

Ezweni lakithi kunemindeni eminingi ehluthulwe ngubudlelwane obungebuhle, ukufa kwabazali bobabili kumbe abazali bobabili abakaze balokothe zisasuka ukuba babengumndeni. Inqwaba yezingane ikhuliswa ngogogo nomkhulu ngenxa yalezi zimo ezingezinhle neze nakuba khona kuba yisibusiso ukuthi izingane zigcineka kumalungu omndeni, nakanjani kuzoba nezinselelo ezingomndeni ongesiwo ubaba nomama.
20
NOV

Imi kuphi i-Focus on the Family ngomshado nesahlukaniso

Abaningi abakholwayo nabangakholwayo babuza umbuzo omkhulu othi : Kungani kumele ushade? Ikuphi nje ngempela inkinga ngesahlukaniso nokuthi kungani kumele uthembeke kumuntu oyedwa impilo yakho yonke? I-Focus on the Family ihlale njalo ivikela umshado nsukuzasa.
19
NOV

Izinsika zezibhalo zokuvikela ukuphila koluntu

Ngokokuqhumbuka kokuhushula izisu kwaba semthethweni, kwaqhumisa isikhalo kubameli bobuKhrestu bezinhlaka ezilwela ukuphila.I-Focus on the Family ingenye yezinhlangano esilwe iminyaka ngalesihloko yaze yetha igama elithi : “ubungcwele bempilo yomuntu” yikho okungumgogodla kwi-ministry. Ukuze aMaKhrestu aqonde ukulwela izinto ezinjalo ,adinga ukwazi ukuthi ibhayibheli lifundisani ngempilo yoluntu.
18
NOV

Ukulungisela ukukhishwa ejele kowakwakho

Kwesinye isikhathi empilweni sibhekana nezinselelo esingacabanganga soke sidibane nazo. Ake ucabange nje ukungamboni uwakwakho ngenxa yokuboshwa,qede bese uyezwa ukuthi usuku lokuphuma kwakhe selusondele. Emva kweminyaka, ubudlelwano bungobungekho, manje sekumele ulungisele lesigaba esisha.
17
NOV

Ukwehliswa isithunzi uwakwakho kubantu

Kuwumthetho onqala ukuba uwakwakho akwazise emphakathini, angakubukeli phansi. Lenkulumo ingezwakala ilula nje, kodwa kaningi konokwenzeka oganene naye angaqapheli izincaphephe ngezinhlamvu azishoyo, yikho-ke ukuxoxa ngokukhululeka kusemqoka.
16
NOV

Imingcele emshadweni evikela ukusiza owobunye ubulili

Angeke walokotha ukuthathe kancane ukuklama umngcele emshadweni wakho. Ubudlelwano emishadweni eminingi sebube nduvunduvu ngenxa yokungakali imingcele ecacile, yagcina ingena esonweni.
Ngakube indoda eshadile ingasiza owesifazane oshadile ngezinkinga zakhe zomshado bebobabili?
13
NOV

Ukubhekana nobungane bokunganaki

Ukuba nengane eqhubeka njalo ngobudedengu kungaba ezinye zezinto eziqhumisa ikhanda kumzali. Buwumqansa ngokwabo ubuzali sesiyishiya ke eyokuba nengane ebudedengu.
12
NOV

Uwakwami uhlukumeza izingane ngokomzimba

Izinkomba ezibikiwe ezweni lethu ngohlukumezo lwezingane luphansi uma kuqhathaniswa nobuqiniso bezibalo, lokho kungenxa yezizathu thizeni. Okokuqala, kungenxa yokwesaba okwengama izisulu uma zitshela umuntu okwenzekayo, ngeshwa kubandakanya, nomoya wokwamukela ukujezisa ngenduku kweqe nokunukubezwa ngokocansi, kungokunye kwakho osekwemukelekile emphakathini.

409 episodes

« Back 1—12 More »