Subscribe to this channel

You can subscribe to new audio episodes published on this channel. You can follow updates using the channel's RSS feed, or via other audio platforms you may already be using.

RSS Feed

You can use any RSS feed reader to follow updates, even your browser. We recommend using an application dedicated to listening podcasts for the best experience. iOS users can look at Overcast or Castro. Pocket Casts is also very popular and has both iOS and Android versions. Add the above link to the application to follow this podcast channel.

Spotify

This channel is available on Spotify. Follow the link above to view episodes on Spotify.

Signup to iono.fm

Sign up for a free iono.fm user account to start building your playlist of podcast channels. You'll be able to build a personalised RSS feed you can follow or listen with our web player.
25
FEB

Obaba nomthelela abanawo kumadodakazi abo

Obaba badlala indima edingekile enqala emndenini.Banomthelela omkhulu ezinganeni zabo ,okugcina kuba ngumthelela esizweni sonkana. Njenge-ministry siya ngokuya sikhathazeka ngokushoda kobaba emndenini,nokuthi ukungabikho kobaba kuba nomthelela onjani esizweni sonkana.Sizokhuluma ngeqhaza elimqoka elidlalwa ngubaba kundodakazi wakhe.
24
FEB

UMKhrestu onongabazane olujulile ngensindiso Kwakhe

Elinye lamaqhinga aqavile esitha ukwehlisa isithunzi iZwi likaNkulunkulu bese sidlale incithakalo emqondweni wethu, silethe ungabazane nokwesaba ndlelazonke esingakuletha ngazo. NjengaMaKhrestu sidinga ukulazi leliqhinga qede simelane nalo siqinile.
23
FEB

Ukuthola ungoti wezemishado okhaliphe kakhulu

Uma kungukuthi ushadile, nebala usecebeni likaNkulunkulu alihlela emaphakadeni, ngisho kungathiwa kuba nezikhathi ezinzima kangakanani umshado wakho ,ukufanele ukufuzula kwakho ngamandla akho onke! Namhlanje ohlelweni Ezomndeni, sizoletha umhlandlela wokuthola ungoti wezemishado, uma kuya ngoba umshado wakho usumathubeni okuklayeka phakathi.
22
FEB

Ukusiza umngani ososizini lokulila

Kungabanzima kakhulu ukwazi ukuthi kuzomele ume kanjani esikhaleni sokusiza umngani wakho osekulileni kokushonelwa ngothandiweyo wakhe. Imvamisa asazi sibhekane kanjani nabantu abalilayo kumbe abesebuhlungwini obukhulu bemizwa yenhliziyo,okugcina sesiba namahloni sihlehle kulomsebenzi. Uma ufuna ukuba yilolohlobo lomuntu oluletha uhlobo olufanele lokuzwelana nomuntu ,nokunikeza umngani ithuba lokukhala, ngakho lalelisisa kahle ngoba la ohlelweni sizokhuluma ukuthi umsiza kanjani umngani olilayo.
21
FEB

Ukuhlakulela ubundawonye bomndeni

Uthi bewazi nje ukuthi izingane zithola injabulo enkulu ngisho ezintweni ezincane, nanjengokuba zijabulela nezinkulu futhi? Ngakho uma ukuqondile ukuhlakulela ubundawonye nezingane zakho, izinto ezifana nokudla isidlo sasekuseni nindawonye, imidlalo ukuziculela amaculo asamdlalwana nisemotweni noma nizihlalele, lokho kusengaphenduka kube yinto izingane zakho ezingasoze zayikhohlwa ekukhuleni kwazo.
18
FEB

Ngakube ngicwile ezinkambeni?

Kugcine sekukholakala ukuthi ukuze ube ngumcwili ophuzweni umelwe ukushona ngamadevu ophuzweni usuku nosuku. Kodwa lokho akusilo iqiniso neze. Kahle hle kuyenzeka ube ngocwile ezinkambani ngisho kwawena ungaziboni.
17
FEB

Ingcindezi nokuzibulala: Izimpawu nezexwayisayo

Uma kukhona omaziyo oseduze nawe onengcindezi, nakanjani umelwe ukulalela loluhlelo Ezomndeni lakhona namhlanje sizobe sixoxa ngamaphuzu ambeka engozini kunye nezimpawu ezexwayisayo ngengcindezi nokuzibulala.Ungabe usaya ndawo.
16
FEB

Ingane enekhanda eliqinile iveza umoya wokukulumana

Ukuqondisa imigilingwanyana yengane esencane kuwumqansa ngempela,singasayiphathi eyengane ebukeka ingezwa mshini. Abazali abaningi babhekana nobunzima ngezingane zabo ezincane, ngesikhathi zisafunda ukuphila nabantu futhi zibuke impilo ngokwazo ekuphaphameni kwengqondo.Okusifikela emqondweni njengamanje yingane eqhubeka iluma abantu okusuke kuluphawu lokuzilawula.Akekho umzali othokozela ukubona ingane yakhe iluma enye ingane noma umuntu kungekho cala, kodwa lokhu kuyakhula uma lenkambiso kungabhekwana nayo ngokushesha.
15
FEB

I-adoption nokwelapha i-Sensory Processing Disorder

Uma kungukuthi awukaze uzwe nge Sensory Processing Disorder ,kodwa umangele ngokuziphatha kwengane okungejwayelekile esesandleni sakho, ngakho lalelisisa. I-SPD ingachazwa ngokokuthi yisimo esiphathekayo sokungakwazi ukusebenzisa ukukhuluma okuze engqondweni ngokwemizwa, ukuze isebenze kahle kwimpilo yezinsuku zonke imvamisa lesisimo sidalwa wukwethuka okuhlasimulisayo eyabhekana nakho ingane isencane.
14
FEB

Ukugconana emndenini

Ngakube umndeni wakho ngomunye wemindeni ekhonze ukuncokola kuqhume uhleko? Ngakube uzithola wenza ihlaya ngamanye amalungu omndeni ze wonke umuntu ahleke? Ukugcona abanye kungenza umndeni unamathelane. Nokho, uma kwenziwe ngendlela engalungile, ukugconana kungaholela odweshwini olukhulu emndenini.
11
FEB

Ukusondela kolahlekelwe ngothandiweyo wakhe ngokuzibulala

Ukuzibulala kwentsha kuphezulu njengokuba izithola ithe shi kwi-negative thinking futhi izithole kujikelezo lwengcindezo nemizwa yokungabi nathemba.Ohlelweni Ezomndeni namhlanje siza nokuthi ungasondela kanjani kumhlobo onosizi olahlekelwe ngothandiweyo wakhe ngokuzibulala.
10
FEB

Abazali abankamunkamu nomakoti nondodana

Ukugcina ubudlelwano nezingane zakho esezikhulile, kunye neziganene nabo kuhlale kungelula. Namuhla ohlelweni Ezomndeni sizokhuluma ngabazali osekunoqhekeko kundodana nomalokazana wabo futhi abangazi ukuthi lolufa bazolulungisa kanjani.

474 episodes

« Back 1—12 More »