Ubaba Owadivosa Ingane Ayimthandi Umamncane

--:--
Ngingenza kanjani enganeni yami ukuba engabi nyamana mbana uMamncane wayo omusha? Ngingubaba womfana omuhle kabi ono 6.UMawakhe wangidivosa lomfana wami eneminyaka eko 3 ,emva kwalokho wahamba wayoshada nenye indoda.Okwamanje nguye onelungelo elikhulu lengane, elami elokuyivakashela.Undodana akafuni ngibe ngowakhe nabanye abantu,futhi lokhu sekudale inkinga enkulu kimina ngempilo yokuphila nabanye abantu.Kwaze kwabiza ngimise indlela eyabe isingiyisa ekushadeni nomunye wesifazane ngoba yayingamthandi kanti mina ngase ngimthanda impela.Manje usekhona omunye wesifazane engizizwa nginothando lwakhe ,manje angazi ngenze njani .Ninganginika iziluleko?
8 Jun 2023 6PM Zulu South Africa Society & Culture · Religion & Spirituality

Other recent episodes

Ukusiza intombazane eyi-teen ibe ngowesifazane (Part 2 of 2)

Yikuphi engingakwenza nginomnyeni wami ukukhulisa ingane yethu yentombazane ibe ngowesifazane uNkulunkulu afuna ibe nguyena? Kulomphakathi ogwegwile ngubulili ,sihlale njalo sikhathazekile ukuba ibugcine ubufazane bayo sikhathi sinye ibe ikhula ibe ngoqinile nomuntu omdala onelisekile .Kukhona enikuphakamisayo?
29 Jun 2023 6PM 6 min

Ukusiza intombazane eyi-teen ibe ngowesifazane (Part 1 of 2)

Yikuphi engingakwenza nginomnyeni wami ukukhulisa ingane yethu yentombazane ibe ngowesifazane uNkulunkulu afuna ibe nguyena? Kulomphakathi ogwegwile ngubulili ,sihlale njalo sikhathazekile ukuba abugcine ubufazane bakhe sikhathi sinye ebe ekhula abe ngoqinile nomuntu omdala onelisekile .Kukhona enikuphakamisayo?
28 Jun 2023 6PM 6 min

Isikole esiyi-bording ezinganeni zezisebenzi zeNkosi

Uthini umbono wenu nge bording school ezinganeni? Ngiye ngibone sengathi iyalimaza ngokwemindeni. Kodwa nje nje mina nomnyeni wami sisanda kuthola ubizo lokuyosebenzela iNkosi phesheya kwezilwandle ,okubukeka kuyilona luhlelo kuphela oluphambi kwethu yilo lolu.Anginasiqiniseko lokhu kuhle yini ezinganeni nasemndenini wethu,kodwa futhi asifuni futhi ukudela ubizo lwethu lokuhambisa ivangeli.Lukhona ululeko la?
27 Jun 2023 6PM 5 min

Ukubhekana nokugeleza kwemiqhafazo yezocansi entsheni

Lokhona utho mina nomnyeni wami esingalwenza ukwehlisa ukukhungatheka nge -teenager yethu ebhekane nakho ngenxa yokuzigaxa kwayo kwi –sexting? Impilo yakhe neyomndeni wethu yaphenduka yabheka phansi ngamhla kuqhumbuka izithombe zayo inqunu zijikeleziswa esikoleni sayo electronically.Njengokuba nawe ungazicabangela ubuhlungu benhliziyo busankentenketha kakhulu. Ngaphezu kwalokho isibhekene necala lobugebengu . Lukhona usizo eninalo ngathi?
26 Jun 2023 6PM 5 min

Ukuqonda i-sexting yentsha

Njengomzali we-teen ngakube I –sexting yinto okumele ngikhathazeke ngayo ? Sengizwe kaningi ngalokhu ezindabeni, kodwa angikaze ngicabange ukuthi ingane yami ingaqoleka yilesilingo.Asikaze sikhulume ngakho ngoba angisheshi kweze technology,futhi angazi ngqo kubandakanyi ini.Ngale kokuthi ,uyingane enhle.Nicabanga ngimelwe ukusimungunya lesihloko naye?
25 Jun 2023 6PM 5 min