Uwakwami uhlukumeza izingane ngokomzimba

Izinkomba ezibikiwe ezweni lethu ngohlukumezo lwezingane luphansi uma kuqhathaniswa nobuqiniso bezibalo, lokho kungenxa yezizathu thizeni. Okokuqala, kungenxa yokwesaba okwengama izisulu uma zitshela umuntu okwenzekayo, ngeshwa kubandakanya, nomoya wokwamukela ukujezisa ngenduku kweqe nokunukubezwa ngokocansi, kungokunye kwakho osekwemukelekile emphakathini.