Ngisehluleka ukulala nowakwami mbhedemunye emva kokuthi wayengathembekanga

Udosi lokungethembeki kakusiyo into yokuthathwa kalula. Iminjunju inkenketha kude! ngakho idinga uhlobo olukhethekile lokwelashwa lwezikamoya. Kungaba ubuwula ukuvuma ukuthi namuphi na umuntu oshadile owehlelwe yilokhu uzovese adlule kalula.