Songs of the Ocean through the eyes of the Xhosa people in Willowvale - Episode 1 - English Version

--:--
Welcome to the season premiere of Songs of The Ocean. This is a podcast series that travels around the coast of South Africa, in a journey dedicated to learning about the deep relationship between the Ocean and those who live off it.

In this series we have a collection of indigenous heritage and knowledge through the eyes of the Xhosa people in the Eastern Cape of South Africa. This knowledge is expressed through stories and songs. In this episode we begin our journey in small coastal town known as Willowvale.
22 Jun 2022 English South Africa Music · Nature

Other recent episodes

Songs of the Ocean through the eyes of the Xhosa people in Hamburg - Episode 2 - Xhosa Version

Namnkelekile kwisiqendu sesibini seeNgoma Zaselwandle. Olu lusasazo shicilelo olukhenketha unxweme lwaseMzantsi Afrika olujoliselwe ekuphangalaliseni ulwazi ngolwandle nabo baphila ngalo. Kulenqubo siqokelela ulwazi lwemveli nenkcubeko oluvakaliswa ngamabali neengoma eziqokelelwe kwizithili ezigudle unxweme lweWild Coast eMpuma-Koloni. Kwesi isiqendu uhambo lwethu lusibeka eHamburg, idolotshana encinane kwiphondo laseMpuma Koloni.
22 Jun 2022 22 min

Songs of the Ocean through the eyes of the Xhosa people in Willowvale - Episode 1 - Xhosa Version

Yimigcobo nemincili ukunamkela kwinqubo yokuqala ngqi yeNgoma Zaselwandle. Olusasazo-shicilelo luza luziziqendu eziliqela luvuka kumavukazi aseTsitsa lukhwela ikhwelo lukhweza ngokhwezi libubutha’unxweme lomntla-mpuma weMpuma-Koloni ukuyonqandwa ziintaba zeeNgquza. Ngoko ke hamba nam uKuhle Ngqezana sifunxe kwimithombo yolwazi ngobudlelwano boluntu lwasenxwemeni nolwandle abaphila ngalo. Kweziziqendu zalenkqubo yeeNgoma Zaselwandle siniphathela ingqokelela yobugcisa, inkcubeko, amagugu kunye…
22 Jun 2022 16 min