Songs of the Ocean through the eyes of the Xhosa people in Hamburg - Episode 2 - Xhosa Version

--:--
Namnkelekile kwisiqendu sesibini seeNgoma Zaselwandle. Olu lusasazo shicilelo olukhenketha unxweme lwaseMzantsi Afrika olujoliselwe ekuphangalaliseni ulwazi ngolwandle nabo baphila ngalo. Kulenqubo siqokelela ulwazi lwemveli nenkcubeko oluvakaliswa ngamabali neengoma eziqokelelwe kwizithili ezigudle unxweme lweWild Coast eMpuma-Koloni.
Kwesi isiqendu uhambo lwethu lusibeka eHamburg, idolotshana encinane kwiphondo laseMpuma Koloni.
22 Jun 2022 English South Africa Music · Nature

Other recent episodes

Soundscapes

"Soundscapes" follows the research journey of all those involved, as stories were recorded. It is unedited and real: an audioverité of experiences and collaborative meaning-making. Through unfiltered and authentic sounds captured in the field, is a kind of auditory tapestry of unscripted experiences and creative manifestations, moving with a fluid…
16 Aug 2023 46 min

Songs of the Ocean through the eyes of the Xhosa people in Willowvale - Episode 1 - Xhosa Version

Yimigcobo nemincili ukunamkela kwinqubo yokuqala ngqi yeNgoma Zaselwandle. Olusasazo-shicilelo luza luziziqendu eziliqela luvuka kumavukazi aseTsitsa lukhwela ikhwelo lukhweza ngokhwezi libubutha’unxweme lomntla-mpuma weMpuma-Koloni ukuyonqandwa ziintaba zeeNgquza. Ngoko ke hamba nam uKuhle Ngqezana sifunxe kwimithombo yolwazi ngobudlelwano boluntu lwasenxwemeni nolwandle abaphila ngalo. Kweziziqendu zalenkqubo yeeNgoma Zaselwandle siniphathela ingqokelela yobugcisa, inkcubeko, amagugu kunye…
22 Jun 2022 16 min