Songs of the Ocean through the eyes of the Xhosa people in Hamburg- Episode 2 - English Version

--:--
Welcome to episode 2 of Songs of the Ocean. In this podcast we look at the Songs of the Ocean through the eyes of the Xhosa people of Eastern Cape in South Africa.
Our journey continues in Hamburg, a small town in the Eastern province of South Africa. It is located on the coast between the city of East London and the town of Port Alfred. Here we will continue exploring the physical and spiritual value of the oceans and their extensions such as lagoons and river mouths.
22 Jun 2022 English South Africa Music · Nature

Other recent episodes

Songs of the Ocean through the eyes of the Xhosa people in Hamburg - Episode 2 - Xhosa Version

Namnkelekile kwisiqendu sesibini seeNgoma Zaselwandle. Olu lusasazo shicilelo olukhenketha unxweme lwaseMzantsi Afrika olujoliselwe ekuphangalaliseni ulwazi ngolwandle nabo baphila ngalo. Kulenqubo siqokelela ulwazi lwemveli nenkcubeko oluvakaliswa ngamabali neengoma eziqokelelwe kwizithili ezigudle unxweme lweWild Coast eMpuma-Koloni. Kwesi isiqendu uhambo lwethu lusibeka eHamburg, idolotshana encinane kwiphondo laseMpuma Koloni.
22 Jun 2022 22 min

Songs of the Ocean through the eyes of the Xhosa people in Willowvale - Episode 1 - Xhosa Version

Yimigcobo nemincili ukunamkela kwinqubo yokuqala ngqi yeNgoma Zaselwandle. Olusasazo-shicilelo luza luziziqendu eziliqela luvuka kumavukazi aseTsitsa lukhwela ikhwelo lukhweza ngokhwezi libubutha’unxweme lomntla-mpuma weMpuma-Koloni ukuyonqandwa ziintaba zeeNgquza. Ngoko ke hamba nam uKuhle Ngqezana sifunxe kwimithombo yolwazi ngobudlelwano boluntu lwasenxwemeni nolwandle abaphila ngalo. Kweziziqendu zalenkqubo yeeNgoma Zaselwandle siniphathela ingqokelela yobugcisa, inkcubeko, amagugu kunye…
22 Jun 2022 16 min