Saterdag Oggenddiens - Ds Frans Oosthuizen

--:--
SEFANJA 3

Ek gee aan julle roem en eer
14Sing, Sion! Juig, Israel!
Wees met alles wat jy is, vrolik en bly, Jerusalem!
15Die Here het 'n einde gemaak aan jou straf,
Hy het jou vyande laat padgee.
Die Koning van Israel, die Here, is by jou;
jy hoef geen ramp meer te vrees nie.
16Daardie dag sal daar vir Jerusalem gesê word:
Moenie bang wees nie, Sion,
moenie jou hande moedeloos laat hang nie!
17Die Here jou God is by jou,
Hy, die krygsman wat red.
Hy is vol vreugde oor jou,
Hy is stil-tevrede in sy liefde.
Hy jubel en juig oor jou:
2 Mar 1AM Afrikaans South Africa Religion & Spirituality · Christianity

Other recent episodes

Sondagoggend Erediens - Ds Kobus Botha

MATTEUS 26 Jesus in Getsemane (Mark. 14:32-42; Luk. 22:39-46; Joh. 18:1-2) 36Daarna kom Jesus met sy dissipels by 'n plek met die naam Getsemane, en Hy sê vir hulle: “Sit hier terwyl Ek daar gaan bid.” 37Hy het vir Petrus en die twee seuns van Sebedeus saamgeneem. Toe het Hy…
21 Apr 3AM 21 min

Saterdag Oggendddiens - Ds Kobus Botha

MATTEUS 26 Petrus sal Jesus verloën (Mark. 14:27-31; Luk. 22:31-34; Joh. 13:36-38) 31Toe sê Jesus vir hulle: “Julle almal sal My vannag nog in die steek laat. Daar staan immers geskrywe: “ ‘Ek sal die herder doodmaak, en die skape van sy kudde sal uitmekaar gejaag word.’ 32“Maar nadat Ek…
20 Apr 2AM 20 min

Vrydag Oggendddiens - Ds Kobus Botha

MATTEUS 27 Jesus word aan Pilatus uitgelewer (Mark. 15:1; Luk. 23:1-2; Joh. 18:28-32) 1Die môre vroeg het al die priesterhoofde en die familiehoofde van die volk die besluit geneem om Jesus dood te maak. 2Hulle het Hom geboei en Hom toe weggebring en aan Pilatus, die goewerneur, uitgelewer. Die dood…
19 Apr 2AM 17 min

Donderdag Oggendddiens - Ds Kobus Botha

LUKAS 23 Jesus voor Pilatus (Matt. 27:1-2,11-14; Mark. 15:1-5; Joh. 18:28-38) 1Daarna het die hele vergadering opgestaan en Jesus na Pilatus toe gebring. 2Daar het hulle die aanklag teen Hom begin deur te sê: “Ons het bevind dat hierdie man ons volk ophits: hy belet hulle om aan die keiser…
18 Apr 2AM 15 min

Woensdag Oggendddiens - Ds Kobus Botha

MATTEUS 27 Pilatus lewer Jesus oor om gekruisig te word (Mark. 15:6-15; Luk. 23:13-25; Joh. 18:39 – 19:16) 15Die goewerneur het die gewoonte gehad om elke paasfees vir die mense een gevangene van hulle eie keuse los te laat.
17 Apr 2AM 18 min